اجتماعیادبیاتهنر

آخرین وضعیت محمدعلی اسلامی ندوشن

خانواده محمدعلی اسلامی ندوشن اعلام کردند: وضعیت سلامت ایشان پایدار است و جز عوارض ناشی از کهولت سن عارضه‌ای ندارند.

به گزارش خبر ببر، چند وقتی است که به علل مختلف شایعه‌ی درگذشت پیشکسوتان فرهنگ و هنر را در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند. این بار نوبت به آقای محمدعلی اسلامی ندوشن از چهره‌های مشهور ادبیات و دنیای کتاب رسیده‌است. با وجود شایعه‌های زیادی که پیرامون او وجود داشت، خانواده‌ی محمدعلی ندوشن خبر از سلامت او دادند.

محمود آموزگار – مترجم و ناشر – با بیان این‌که خبر درگذشت آقای ندوشن خبر درستی نیست و کذب است گفت: در تماسی که با خانم دکتر شیرین بیانی (همسر اسلامی ندوشن) داشتم، گفت حالش مجموعا خوب است و در زحمت نیست ولی خب ضعیف شده است.

همچنین در صفحه‌ای مجازی به نام «دکتر اسلامی ندوشن و دکتر بیانی ( اسلامی ندوشن)» در واکنش به این شایعه نوشته شده است: «نظر به پرسش مکرر همراهان ارجمند به اطلاع می‌رساند: پیرو گفت‌وگویی که ساعتی قبل با خانواده محترم استاد گرامی دکتر اسلامی ندوشن به‌عمل آمده وضعیت سلامتی ایشان پایدار است و جز عوارض ناشی از کهولت سن عارضه دیگری ندارند.

 بی‌شک با وجود مراقبت‌ و همراهی همسر پرمهر و عطوفتی چون خانم دکتر بیانی، طیب خاطر علاقه‌مندان فراهم می‌شود».

محمدعلی اسلامی ندوشن کیست؟

محمدعلی اسلامی ندوشن

محمدعلی اسلامی ندوشن مترجم، نویسنده، منتقد ادبی و پژوهشگر است. او در سال ۱۳۰۳ در استان یزد به دنیا آمد و در اوایل جوانی برای تحصیل به انگلیس و فرانسه رفت. او کتاب‌های زیادی به فارسی نوشته و چندین کتاب هم ترجمه کرده‌است.

بیشتر بخوانید
بیژن افشار بازیگر سریال مختارنامه درگذشت

از جمله تألیفات محمدعلی اسلامی ندوشن می‌توان از موارد زیر نام برد:

 • «گ‍ن‍اه‌» (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)، بی‌جا: بی‌نا، ۱۳۲۹.
 • «چشمه» (مجموعه شعر)، تهران: تابان‏‫، ۱۳۳۵.
 • «ای‍ران‌ را از ی‍اد ن‍ب‍ری‍م‌» (مجموعه مقالات)، ت‍ه‍ران‌: مجله یغما‏‫‏‏، ۱۳۴۰.
 • «اَب‍رِ زم‍ان‍ه‌ و اَب‍رِ زل‍ف‌ (نمایش‌نامه)، تهران: راهنمای کتاب، ۱۳۴۲ .
 • «ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ س‍ای‍ه‌ ه‍م‍ای‌» (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ مقالات)، ت‍ه‍ران‌: یغما‏‫، ۱۳۴۴.
 • «ایران را از یاد نبریم» (مجموعه مقالات)، تهران: یغما، بی‌تا.
 • «اف‍س‍ان‍ه‌ و اف‍س‍ون‌» (داس‍ت‍ان‌)، با نام مستعار م‌. دی‍ده‌ور، تهران: جوانه‏‫، ۱۳۴۵.
 • «جام جهان‌بین» (مجموعه مقالات ادبی)، تهران: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‍ران‍م‍ه‍ر‏‫، ۱۳۴۶.
 • «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۴۸.
 • «داستان داستان‌ها: رستم و اسفندیار در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌»، تهران: انجمن آثار ملی‏‫، ۱۳۵۱.
 • «ص‍ف‍ی‍ر س‍ی‍م‍رغ‌» (ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‌ س‍ف‍ر)، تهران: توس‏‫، ۱۳۵۲.
 • «درباره رستم و سهراب بنیاد شاهنامه»، تهران: یغما، ۱۳۵۳
 • «آواه‍ا و ای‍م‍اه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ مقالات ادبی)، تهران: توس، ۱۳۵۴.
 • «ف‍ره‍ن‍گ‌ و ش‍ب‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ»، تهران: توس، ۱۳۵۴؛ ب‍خ‍ش‌ اول‌ ک‍ت‍اب‌ منتشرشده در م‍ج‍ل‍ه‌ ی‍غ‍م‍ا، ۱۳۴۹.
 • «در ک‍ش‍ور ش‍وراه‍ا: ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‌ س‍ف‍ر ات‍ح‍اد ج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی‌، تهران: توس، ۱۳۵۴.
 • «درب‍اره‌ آم‍وزش‌»، ت‍ه‍ران‌: توس‏‫، ۱۳۵۶.
 • «پ‍ن‍ج‍ره‌ه‍ای‌ ب‍س‍ت‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌)»، ت‍ه‍ران‌: توس‏‫، ۱۳۵۷.
 • «گ‍ف‍ت‍ی‍م‌ و ن‍گ‍ف‍ت‍ی‍م‌» (مجموعه مقالات)، بی‌جا، ۱۳۵۴؛ ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌‏‫، ۱۳۶۲.
 • «نوشته‌های بی‌سرنوشت»، تهران: جاویدان‏‫، ۱۳۵۶.
 • «ذک‍ر م‍ن‍اق‍ب‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌»، ت‍ه‍ران‌: توس‏‫، ۱۳۵۷.
 • «گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‌وش‍ن‍وده‍ا)، ت‍ه‍ران‌: توس‫‏‏، ۱۳۵۷.
 • «دی‍دن‌ دگ‍رآم‍وز ش‍ن‍ی‍دن‌ دگ‍رآم‍وز (گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ م‍ح‍م‍د اق‍ب‍ال‌)، ان‍ت‍خ‍اب‌ و م‍ق‍دم‍ه، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫‏‏، ۱۳۵۷.
 • «ک‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ف‍ر چ‍ی‍ن‌، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۶۲.
 • «روزها: سرگذشت»، چهار جلد، ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌‏‫‏، ۱۳۸۵-۱۳۶۳.
 • م‍اج‍رای‌ پ‍ای‍ان‌ن‍اپ‍ذی‍ر ح‍اف‍ظ (نقد ادبی)، ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌‏‫، ۱۳۶۸.
 • «س‍خ‍ن‌ه‍ا را ب‍ش‍ن‍وی‍م‌» (مجموعه مقالات)، ت‍ه‍ران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۶۹.
 • «س‍رو س‍ای‍ه‌ف‍ک‍ن‌: درب‍ارۀ ف‍ردوس‍ی‌ و ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌»، با خ‍طاطی غلامحسین امیرخانی، تهران: ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‏‫، ۱۳۷۰.
 • «ای‍ران‌، ل‍وک‌ِ پ‍ی‍ر» ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ت‍رج‍م‍ۀ ن‍م‍ای‍ش‍‌ن‍ام‍ه‌ «ای‍ران‍ی‍ان‌» آس‍ی‍خ‍ل‍ی‍وس‌ [آیسخولوس] (اشیل)، تألیف و ترجمه، ‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: پ‍رواز‏‫، ۱۳۷۰.
 • «ن‍امۀ ن‍ام‍ور: گ‍زی‍ده‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌، ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن‌، ۱۳۷۰.
 • «آوی‍زه‌ س‍خ‍ن‌ه‍ا» (اف‍زوده‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ «س‍خ‍ن‌ه‍ا را ب‍ش‍ن‍وی‍م‌»)، ت‍ه‍ران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۷۱.
 • «آزادی‌ م‍ج‍س‍م‍ه‌ (درب‍ارۀ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده ام‍ری‍ک‍ا)، ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌‏‫‏، ۱۳۷۳.
 • «م‍رزه‍ای‌ ن‍اپ‍ی‍دا‏‫» (مجموعه مقالات)، ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌‏‫، ۱۳۷۶.
 • «ای‍ران‌ و ی‍ون‍ان‌ در ب‍س‍ت‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ (ای‍ران‌، ل‍وک‌ِ پ‍ی‍ر، «ایران‍ی‍ان‌» از آی‍س‍خ‍ی‍ل‍وس‌، ای‍ران‌ و ی‍ون‍ان‌ ب‍ه‌ گ‍واه‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ و ای‍ل‍ی‍اد، تألیف و ترج‍م‍ه‌، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸.
 • «ای‍ران‌ چ‍ه‌ ح‍رف‍ی‌ ب‍رای‌ گ‍ف‍ت‍ن‌ دارد؟»، ت‍ه‍ران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۷۸.
 • مثنوی معنوی، مولوی، م‍ق‍دم‍ه‌، با خطاطی علی سجادی، ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۹.
 • «ک‍ارن‍ام‍ۀ چ‍ه‍ل‌س‍ال‍ه‌: گ‍زی‍ده‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا در زم‍ی‍ن‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ از س‍ال‌ ۱۳۳۷ ت‍ا ۱۳۷۷»، ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌، ۱۳۸۰.
 • «ه‍ش‍دار روزگ‍ار و چ‍ن‍د م‍ق‍ال‍ه‌ دی‍گ‍ر»، ت‍ه‍ران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۸۰.
 • «ن‍اردان‍ه‌ه‍ا: گ‍زی‍ده‌ای‌ از رب‍اع‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌»، م‍ق‍دم‍ه‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌، ‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: ن‍غ‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.
 • «چ‍ه‍ار س‍خ‍ن‍گ‍وی‌ وج‍دان‌ ای‍ران‌ (ف‍ردوس‍ی‌، م‍ول‍وی‌، س‍ع‍دی‌، ح‍اف‍ظ)»، ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌‏‫، ۱۳۸۱.
 • «ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ از ن‍گ‍اه‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌»، م‍ق‍دم‍ه‌، ش‍رح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۸۱.
 • «ب‍اران‌ ن‍ه‌ رگ‍ب‍ار: گ‍زارش‍ی‌ از چ‍ه‍ل‌ و دو ک‍ت‍اب‌»، ت‍ه‍ران‌: ن‍غ‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌، ۱۳۸۲.
 • «ت‍أم‍ل‌ در ح‍اف‍ظ: ب‍ررس‍ی‌ ه‍ف‍ت‍ادوه‍ف‍ت‌ غ‍زل‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌، ۱۳۸۲.
 • «ب‍ازت‍اب‌ه‍ا» (سفرنامه)، ت‍ه‍ران‌: آرم‍ان‌، ۱۳۸۳.
 • «ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ در چ‍ن‍دگ‍ان‍گ‍ی‌»، ت‍ه‍ران‌: آرم‍ان‌، ۱۳۸۳.
 • «از رودک‍ی‌ ت‍ا ب‍ه‍ار: درب‍ارۀ ب‍ی‍س‍ت‌ودو ش‍اع‍ر ب‍زرگ‌ ای‍ران‌»، ت‍ه‍ران‌: ن‍غ‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌، ۱۳۸۳.
 • «ک‍ل‍م‍ه‌ه‍ا» (کلمات قصار)، ت‍ه‍ران‌ : واژه‌آرا‏، ۱۳۸۷.
 • «بهار در پاییز: سفینه هفتادوهفت رباعی، ‏‫تهران: یزدا‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۸.
 • «راه و بی‌راه‏‫» (مجموعه مقالات)، ‏‫تهران‏‫: شرکت سهامی انتشار‏‫، ‏‫‏۱۳۸۸.
 • «دیروز، امروز، فردا (مجموعه مقالات مجلۀ هستی)، تهران: شرکت سهامی انتشار‏‫، ۱۳۸۸.
 • «گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم»، تهران: شرکت سهامی انتشار، ‏‫۱۳۹۲.
 • «دیباچه‌ها‏‫: برگرفته از کتاب‌های دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن» به اهتمام حسین مسرت، تهران: شرکت سهامی انتشار‏‫، ۱۳۹۲.
 • «شهرزاد قصه‌گو»، تهران: شرکت سهامی انتشار، ‏‫۱۳۹۲.[۶]
 • «برگریزان» (مجموعه مقالات)، تهران: یزدان، ‏‫۱۳۹۴.
 • «سرو سخنگو: تک‌بیت‌هایی از چهار شاعر بزرگ ایران»، گزینش و مقدمه، تهران: یزدان‏‫، ۱۳۹۴.
 • «یاد یاران: نامه‌ها»، تهران: یزدان‏‫، ۱۳۹۴.
بیشتر بخوانید
هم‌بازی‌شدن بابک کریمی و سوفیا لورن در «زندگی پیش‌رو» + عکس

آثار زیر هم ترجمه‌های او هستند:

 • «ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ اش‍ع‍ار ه‍ن‍ری‌ لان‍گ‌ف‍ل‍و»، تهران: سخن، ۱۳۳۷.
 • «ش‍ور زن‍دگ‍ی‌: م‍اج‍رای‌ زن‍دگ‍ی‌ ون‍س‍ان‌ ون‍گ‍وگ‌ ن‍ق‍اش‌ ه‍ل‍ن‍دی‌» (عنوان چاپ اول: سوز زندگی)، ای‍روی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍ون‌، تهران: سخن، ۱۳۳۸.
 • «ملال پ‍اری‍س‌ و ب‍رگ‍زی‍ده‌ای‌ از گ‍ل‌ه‍ای‌ ب‍دی‌، شارل بودلر، تهران: ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ۱۳۴۱.
 • «ع‍م‍ر خ‍ی‍ام‌»، هارولد لمب، تهران: امیرکبیر، ××۱۳.
 • «آن‍ت‍ون‍ی‍وس‌ و ک‍ل‍ئ‍وپ‍ات‍را، ویلیام شکسپیر، ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌‏‫، ۱۳۶۳.
 • «پ‍ی‍روزی‌ آی‍ن‍ده‌ دم‍وک‍راس‍ی»‌، توماس مان‌‎، ج‍ام‍ی‌، ۱۳۶۹.

آرش شمسی

کم کن طمع از جهان و میزی خرسند | از نیک و بد زمانه بگسل پیوند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

فقط نام را وارد کنید. نیازی به ثبت ایمیل نیست.

20 − پانزده =

دکمه بازگشت به بالا